Programma Zuid-Hollands Groen 2021 - 2035
portal

Beleidsprestatie 5-1-3 Faunabeheer

Product 5-1-3-1 Wet Natuur / soortenbeleid / Faunabeheer

Product 5-1-3-1 Wet Natuur / soortenbeleid / Faunabeheer

Omschrijving

Op grond van de Wet Natuurbescherming staat de provincie aan de lat om maatregelen te treffen ten behoeve van de staat van instandhouding van alle beschermde habitattypes en soorten: niet alleen in natuurgebieden maar ook daarbuiten. Een deel van die soorten verkeert niet in een gunstige staat van instandhouding, waardoor het nemen van maatregelen noodzakelijk is.
Afgelopen jaar heeft provincie Zuid-Holland invulling gegeven aan deze wettelijke taak door het financieel ondersteunen van diverse projecten die de biodiversiteit verbeteren, door bestuurlijk steun uit te spreken voor projecten die een positieve impuls betekenen voor de biodiversiteit (waaronder het landelijke Zeehondenakkoord en het 1 e Actieplan Steur in de Rijn), andere overheden te faciliteren bij de verbetering van de biodiversiteit buiten natuurgebieden en door gebieden in eigen beheer optimaal in te richten en te beheren voor de biodiversiteit.
Echter, voor de natuur buiten de natuurgebieden ligt er geen helder beleidskader en ook is vaak de samenhang met faunabeheer en exotenbestrijding complex. Om uitvoering te geven aan haar wettelijke taak én voor de borging van haar huidige inzet is provincie Zuid-Holland daarom in 2020 gestart met het opstellen van een integraal soorten-, fauna-, en exotenbeleid welke bijdraagt aan een toekomstgerichte proactieve bescherming en beheer van flora- en faunasoorten binnen de provincie en sturing geeft aan de uitvoering van de provinciale taken en bevoegdheden op grond van de Wet natuurbescherming. De planning is om dit beleidskader in 2021 af te ronden. Hiermee wordt ingezet op een verbetering van de biodiversiteit buiten de bestaande natuurgebieden. Vooralsnog worden er voor de wettelijke taak van soortenbescherming geen extra middelen beschikbaar gesteld in 2021.

De taken op het gebied van Faunabeheer zijn voor een groot deel uitgewerkt in de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland. De Faunabeheereenheid Zuid-Holland (FBE) maakt voor ieder te beheren soort een faunabeheerplan. Deze faunabeheerplannen moeten door GS worden goedgekeurd. Voordat wordt overgegaan tot vangen of doden van dieren wordt eerst beoordeeld of er geen minder ingrijpende mogelijkheden zijn: de zogenoemde escalatieladder. De FBE coördineert de uitvoering van het faunabeheer en draagt zorg voor een jaarlijkse rapportage.
Voor de gehele provincie Zuid-Holland is het verlenen van ontheffingen en vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming ondergebracht bij de Omgevingsdienst Haaglanden. Toezicht en handhaving wordt uitgevoerd door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Wat mag dit kosten voor dit product?

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020 t/m VJN

Begroting 2020 t/m NJN

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten

4.389

5.926

5.742

5.112

5.044

4.943

3.971

Baten

209

626

626

626

726

726

313

Totaal

4.181

5.300

5.116

4.486

4.318

4.217

3.658

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 14:24:52 met de export van 11/19/2020 14:13:06