Programma Zuid-Hollands Groen 2021 - 2035
portal

Kaders

Financieel kader

In deze paragraaf zijn de meerjarige overzichten uit de Begroting 2021 overgenomen. Aan de overzichten uit de begroting is een kolom toegevoegd met de stand Begroting 2020 na verwerking van de mutaties uit het GS-voorstel voor de najaarsnota en de toegevoegde middelen uit de begrotingswijziging 2020. Dat geeft een compleet beeld van de trend. De ambities uit het Coalitieakkoord 2019-2023 zijn hiermee verwerkt.

In de doelen geeft het PZG per product een doorkijk van geprognosticeerde bestedingen. Daarbij is als uitgangspunt gehanteerd dat alleen bestedingen zijn opgenomen die voldoende onderbouwd zijn. Dat wil zeggen dat concrete uitvoeringsresultaten zijn voorzien die een solide basis zijn voor de berekening van het benodigde budget. Reserveringen zonder zicht op uitvoeringsresultaten zijn ondergebracht in de groene reserve. In de paragraaf Omvang en opbouw van de groene reserve wordt specifiek aandacht besteed aan de omvang, samenstelling en ontwikkeling van de groene reserve.

Het groene beleid kent een ‘gesloten systeem groen’. Bij de ‘gesloten systemen’ blijven middelen per definitie behouden voor het betreffend doel. Dat betekent dat meevallers (en wegens vertraging in de uitvoering door te schuiven middelen) beschikbaar blijven voor het doel, maar ook dat tegenvallers (financiële risico’s), nieuwe ontwikkelingen (bijv. bestuurlijke afspraken) en nieuwe projecten binnen het betreffende doel dienen te worden opgevangen. Veel onderwerpen uit dit PZG vallen onder dit gesloten systeem, maar hier zijn een aantal uitzonderingen op. Hieronder vallen o.a. extern verkregen middelen voor specifieke projecten, zoals bijvoorbeeld de EU-middelen voor POP3 en de stikstofaanpak. Dit PZG is hiermee niet 1 op 1 gelijk aan het gesloten systeem groen.

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 14:24:52 met de export van 11/19/2020 14:13:06