Programma Zuid-Hollands Groen 2021 - 2035
portal

Home

Bijlagen

De meerjarige uitwerking van het resultaat op de reserves zal worden verwerkt met de Voorjaarsnota 2021.

Onderwerp:

Groene ambities

Inhoud en doel

Het onderdeel Groene ambities binnen programmareserve 1 is bestemd voor het provinciale aandeel in het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG).

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget 50% en financiële ruimte 50%

Besluitvorming/instellingsjaar

Voorjaarsnota 2007

Looptijd

2038

Toelichting onttrekkingen

In 2021 wordt in totaal € 16,4 mln aan de reserve Groene Ambities onttrokken. Daarvan heeft € 5,7 mln betrekking op (de afkoop van) het beheer van recreatiegebieden, € 3,2 mln heeft betrekking op Winst voor weidevogels en de Weidevogelkerngebieden, € 1,7 mln heeft betrekking op de nota Ruimte veenweidegebieden (subsidie), € 1,5 mln heeft betrekking op Ruiterpaden, € 1,2 mln heeft betrekking op de Landschapstafels en € 1,1 mln heeft betrekking op activiteiten rondom bodemdaling.
Daarnaast wordt nog € 2 mln onttrokken aan de reserve ter dekking van diverse kleinere onderwerpen (onder andere € 0,7 mln RodS, € 0,2 mln Vlietland, € 0,2 mln kavelruil, € 0,2 mln voedselfamilies en € 0,1 mln Faunabeleid).

Toelichting toevoegingen

De in eerdere jaren uit de reserve Groene ambities voorgeschoten frictiekosten G.Z-H. van € 3,8 mln worden teruggestort.
Daarnaast wordt € 1,9 mln gestort in de reserve Groene Ambities. Deze storting heeft enerzsijds betrekking op de vrijval van de reserve Apparaatslasten DLG waarvan in het verleden € 1,1 mln in is gestort uit de reserve Groene Ambities. Anderzijds worden de saldi van de reserves Decentralisatieakkoord Natuur (€ 0,7 mln) en Vlietland (€ 0,1 mln) overgeboekt naar de reserve Groene Ambities en worden die reserves opgeheven. De resterende verplichtingen worden uit de reserve Groene Ambities gedekt.
Tenslotte vindt er nog een storting van € 0,1 mln plaats als gevolg van een administratieve correctie.

Toelichting beklemming

Van het saldo van de reserve Groene Ambities per 31-12-2021 van € 18,2 mln gesaldeerd t/m 2027, is voor € 5,6 mln programmatisch uitname begroot (saldo af- en toename reeds in de begroting opgenomen) en € 0,1 mln is aanvullend verwerkt als verplichting in het financieel systeem. Daarnaast is de reserve Groene Ambities bestuurlijk verplicht voor de volgende onderwerpen:

  • Regiodeal Bodemdaling € 4,8 mln,
  • IBP-VP Zuidwestelijke Delta € 4,6 mln ,
  • IBP-VP Hollands en Utrechts Veenweidegebied € 2,4 mln.

Toelichting omvang

Niet van toepassing.

Onderwerp:

Beheerplannen Natura 2000 / PAS

Inhoud en doel

Doel is het bekostigen van activiteiten, namelijk in het kader van Natura 2000 de uitvoering van de (met elkaar samenhangende) beheersplannen en -maatregelen Programmatische Aanpak Stikstof. Conform de Decembercirculaire 2014 zijn er middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld voor dit doel.

Functie

Spaar

Voeding

Programmabudget

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarrekening 2012

Looptijd

2027

Toelichting onttrekkingen

Ter dekking van de uitvoering van de beheersmaatregelen Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) / Natura 2000 bedraagt de bijdrage uit de reserve voor 2021 € 1 mln.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Toelichting beklemming

In deze wet is opgenomen dat Gedeputeerde Staten verantwoordelijk zijn voor het treffen van (instandhoudings) maatregelen die zijn vastgelegd in de Natura 2000 beheerplannen. Op grond van die wettelijke taak zijn alle middelen bestuurlijk beklemd.
Vanaf 2022 zullen voor de tweede PAS-periode nieuwe verplichtingen worden vastgelegd en verwerkt in de begroting.
In de periode 2020-2024 zullen diverse tussenevaluaties plaatsvinden en zullen de Natura 2000 beheerplannen voor de tweede en derde beheerplanperiode worden vastgesteld.

Toelichting omvang

Niet van toepassing.

Onderwerp:

Vlietland

Inhoud en doel

Deze programmareserve is bedoeld voor het financieren van de (proces)kosten van het project Vlietland / Meeslouwerplas.

Functie

Spaar

Voeding

Voormalige OVP Vlietland

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarrekening 2012

Looptijd

2021

Toelichting onttrekkingen

De resterende middelen (€ 0,05 mln) van de reserve Vlietland worden overgeboekt naar de reserve Groene Ambities en de reserve Vlietland wordt opgeheven.
De resterende verplichtingen komen ten laste van de reserve Groene Ambities.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Toelichting beklemming

De reserve Vlietland wordt in 2021 opgeheven.

Toelichting omvang

Niet van toepassing.

Onderwerp:

Decentralisatieakkoord natuur

Inhoud en doel

In 2011 is een akkoord gesloten tussen Rijk en provincies over de decentralisatie van het natuurbeleid. Hierbij zijn afspraken gemaakt over de afwikkeling ILG, realisatie herijkte EHS en het natuurbeheer. Voor de uitvoering van dit akkoord ontvangt de provincie via het provinciefonds middelen (integratie-uitkering natuur). Via deze reserve worden deze middelen bestemd voor de uitvoering van het natuurakkoord en de aanvullend daarop gemaakte afspraken met het Rijk en in IPO-verband.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarstukken 2013

Looptijd

2021

Toelichting onttrekkingen

De resterende middelen (€ 0,7 mln) van de reserve Decentralisatieakkoord Natuur worden overgeboekt naar de reserve Groene Ambities en de reserve Decentralisatieakkoord Natuur wordt opgeheven. De resterende verplichtingen komen ten laste van de reserve Groene Ambities.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Toelichting beklemming

Niet van toepassing.

Toelichting omvang

De reserve Decentralistaieakkoord Natuur wordt in 2021 opgeheven.

Onderwerp:

Natuurcompensatie

Inhoud en doel

Als door aanleg van onder meer infrastructuur natuurwaarden verloren gaan dan moeten deze worden gecompenseerd volgens Provinciaal beleid. Dat geldt zowel voor Gedeputeerde Staten als voor andere initiatiefnemers. Compensatiemaatregelen voor herstel van natuurwaarden geschiedt vaak in de vorm van aanleg natuur of natuurbeheer. Reserve Natuurcompensatie dient ter dekking van de op basis van de Subsidieregeling Natuurcompensatie Zuid-Holland vastgestelde compensatiemaatregelen. Veel van deze maatregelen moeten nog gepland worden.

Functie

Spaar

Voeding

Voormalig reserve NORAH / Voormalig reserve Zuidwestelijke Randweg Gouda-N207 / Natuurcompensatie RijnlandRoute vanuit de programmareserve 2 (Egalisatiereserve exploitatieprojecten PZI) / N210

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2015

Looptijd

2028

Toelichting onttrekkingen

De resterende middelen (€ 0,26 mln) van de reserve Natuurcompensatie vallen vrij naar de financiële ruimte en de reserve Natuurcompensatie wordt opgeheven.
De resterende verplichtingen komen ten laste van de financiële ruimte.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Toelichting beklemming

De reserve Natuurcompensatie wordt in 2021 opgeheven.

Toelichting omvang

Niet van toepassing.

Onderwerp:

UPG 40

Inhoud en doel

Met het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is € 40 mln extra toegekend aan het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG). De provinciale middelen zijn in de jaren 2016-2019 op de begroting beschikbaar gesteld voor het UPG. De UPG € 40 mln middelen die in een jaar niet worden besteed, wordt op jaareinde aan deze Reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord toegevoegd. De middelen blijven daarmee ter beschikking voor het UPG voor de jaren daarna. De reserve maakt het mogelijk om de € 40 mln te kunnen monitoren. Deze middelen worden ingezet voor de Landschapstafels, Groenparticipatie en POP3.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte (€ 40 mln UPG Hoofdlijnenakkoord 2015-2019)

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarrekening 2016

Looptijd

2023

Toelichting onttrekkingen

De reserve UPG 40 wordt voor € 2,7 mln ingezet ter dekking van POP3 maatregelen. Daarnaast wordt de reserve voor € 0,7 mln ingezet ter dekking van de Landschapstafels.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Toelichting beklemming

Het saldo van de reserve UPG 40 Hoofdlijnenakkoord per 31-12-2021 is voor € 1 mln programmatisch beklemd (reeds in de meerjarenprogrammering opgenomen).
Met het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 is € 40 mln extra toegekend aan het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG).
Deze middelen worden ingezet voor de Landschapstafels (€ 20 mln) waarbij de provinciale bijdrage is vastgelegd in de Meerjarenprogrammering Groen 2016-2019.
Daarnaast worden de middelen ingezet voor Groenparticipatie (€ 5 mln). Het resterende deel (€ 15 mln) dient voornamelijk te worden ingezet ter dekking van de uitgaven van POP3 waarbij de provincie zich samen met de andere provincies heeft gecommitteerd om EU-subsidies, beschikbaar gesteld voor de landbouw, middels verplichte cofinanciering aan te vullen.

Toelichting omvang

De omvang van de reserve UPG40 dient dekkend te zijn voor de drie onderdelen die in het Hoofdlijnenakkoord 2016-2019 zijn opgenomen.

Onderwerp:

Ontwikkelopgave Natuur

Inhoud en doel

De opbrengsten van de grondverkopen van de gronden die PZH heeft ontvangen van DLG/BBL worden gestort in de reserve Ontwikkelopgave Natuur. Met deze opbrengsten kunnen de aankoop en inrichting van NNN-gebieden worden gefinancierd. Door deze aparte reserve te maken kunnen de grondopbrengsten en de uitgaven ten laste van de grondopbrengsten gevolgd blijven worden. Voorheen zaten deze middelen in de OVP Ontwikkelopgave natuur, maar er is geen basis meer om de OVP te handhaven uit hoofde van het BBV (geen terugbetalingsverplichting). Daarom is het saldo van de OVP vrijgevallen bij Jaarrekening 2016 en gestort in de reserve Ontwikkelopgave Natuur.

Functie

Spaar

Voeding

Verkoopopbrengsten van Grond voor Grond gronden

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarrekening 2016

Looptijd

2027

Toelichting onttrekkingen

Voor de business case NatuurNetwerk Nederland (onder andere de projecten Krimpenerwaard, Gouwe Wiericke) wordt in 2021 € 20,2 mln uit de reserve onttrokken.

Toelichting toevoegingen

De toevoeging aan de reserve Ontwikkelopgave Natuur betreffen de netto opbrengsten € 9,2 mln van de verkopen en pacht van groene grond (gronden die PZH heeft ontvangen van DLG/BBL ten behoeve van de realisatie van het NNN).

Toelichting beklemming

Deze reserve bevat de middelen uit de OVP Ontwikkelopgave Natuur die bij Jaarrekening 2016 is vrijgevallen, alsmede de middelen die zijn gerealiseerd met de verkoop van gronden die de provincie heeft ontvangen van DLG/BBL in het kader van het Decentralisatieakkooord Natuur. Deze middelen moeten worden ingezet ten behoeve van de realisatie van het NatuurNetwerk Nederland.

Toelichting omvang

De omvang van de reserve Ontwikkelopgave Natuur wordt gevoed uit de verkopen van de van DLG ontvangen groene gronden. De opbrengsten van deze gronden dient volledig te worden ingezet voor de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland.

Onderwerp:

NatuurNetwerk Nederland

Inhoud en doel

Het instellen van één nieuwe reserve (Reserve NatuurNetwerk Nederland) ten behoeve van de NNN middelen met een looptijd tot en met 2027. De reserve wordt gebruikt om het fluctuerende kasritme op te vangen en wordt gevoed door de provinciale middelen welke in enig jaar niet tot uitgaven komen maar wel benodigd zijn voor het programma op een later tijdstip. Door het instellen van deze reserve wordt vermenging met andere middelen, begrotingsdoelen voorkomen.

Functie

Egalisatie

Voeding

Uit de reserves Groene ambities en Decentralisatieakkoord Natuur

Besluitvorming/instellingsjaar

Najaarsnota 2018

Looptijd

2027

Toelichting onttrekkingen

Voor de business case NatuurNetwerk Nederland (de projecten Krimpenerwaard, Gouwe Wiericke en ecologische verbindingszones) wordt in 2021 € 32,9 mln uit de reserve onttrokken.

Toelichting toevoegingen

In het Kaderbesluit Groen 2018 is besloten om een aparte reserve NatuurNetwerk Nederland (NNN) te creëren voor het NNN programma. In totaal is besloten dat er voor het NNN programma € 105,6 mln wordt gestort in de reserve NNN. Daarvan wordt er € 93,3 mln in een keer gestort uit de reserve Groene ambities en Decentralisatieakkoord Natuur. De overige € 12,3 mln (deel van de risicoreservering) wordt in 2019 tot en met 2027 in gelijke delen (€ 1,37 mln per jaar) gestort. Derhalve vindt er dit jaar ook een toevoeging plaats van € 1,37 mln.

Toelichting beklemming

Het saldo van de reserve NatuurNetwerk Nederland per 31-12-2021 is volledig bestuurlijk beklemd en dient te worden ingezet voor de realisatie van het Natuur Netwerk Nederland.

Toelichting omvang

De omvang van de reserve Natuurnetwerk Nederland dient te worden ingezet voor de business case NNN. De omvang dient voldoende te zijn om de lasten uit de business case te dekken.

Onderwerp:

IODS

Inhoud en doel

De integrale ontwikkeling Delft-Schiedam (IODS) hangt samen met de verlenging van de Rijksweg A4 in deze regio. De provincie heeft een rol in de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in dit gebied, als de A4 verlengd wordt. De IODS-partners hebben afgesproken dat alle werkzaamheden gelijktijdig zullen aanvangen, in 2011. In de programmareserve zitten middelen voor de uitvoering van de versterking van de ruimtelijke kwaliteit die uit de programmareserve onttrokken worden.

Functie

Spaar

Voeding

Financiële ruimte

Besluitvorming/instellingsjaar

Jaarrekening 2004

Looptijd

2022

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Toelichting beklemming

De gehele reserve is bestuurlijk verplicht om de afspraken, vormgegeven in het IODS-convenant, tussen Rijk, provincie Zuid-Holland, lokale overheden en verschillende maatschappelijke organisaties te dekken.

Toelichting omvang

Niet van toepassing.

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 14:24:52 met de export van 11/19/2020 14:13:06