Programma Zuid-Hollands Groen 2021 - 2035
portal

Doelen

Beleidsdoel 5-2 Toekomstbestendige landbouw

Beleidsdoel 5-2 Toekomstbestendige landbouw

De identiteit van het landschap in Zuid-Holland wordt voor een belangrijk deel gevormd door de veelzijdige land- en tuinbouwsector. De boeren zijn daarmee naast voedselproducent ook belangrijk als beheerders van het landschap.
Tegelijk staat de landbouw flink onder druk vanwege klimaatverandering, bodemdaling, uitstoot van stikstof en andere stoffen, de afname van biodiversiteit en de economische vitaliteit van de sector.
Om een vitale en toekomstbestendige sector te behouden lijkt een ingrijpende transitie van de landbouw en het landgebruik noodzakelijk.

Naar een sectorbrede transitie
De afgelopen jaren hebben we vooral geïnvesteerd in innovatie om de verduurzaming van de landbouw vorm te geven. Focus lag daarbij op de ‘koplopers’. De komende periode wil de provincie de opgebouwde innovatiekracht benutten voor verdere opschaling. We willen dat alle agrariërs daarvan profiteren en samenwerken aan concrete oplossingen om de vitaliteit van de landbouwsector te vergroten.

Dat doen we in verschillende rollen: we stimuleren innovaties zoals de teelt van nieuwe producten en blijven betrokken bij het netwerk Voedselfamilies. We investeren in kennisdeling, in nieuwe verdienmodellen en in een circulaire aanpak en ketenoptimalisatie. Waar nodig zullen we kaders stellen of bestaande kaders aanpassen.

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020 t/m VJN

Begroting 2020 t/m NJN

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten

5-2-1 Vitale landbouw

21.555

16.522

16.794

15.050

7.261

5.583

2.209

5-2-2 Aanpak Bodemdaling (landelijk gebied)

1.559

5.280

5.610

3.639

2.720

2.669

110

Totaal Lasten

23.114

21.802

22.404

18.689

9.981

8.252

2.319

Baten

5-2-1 Vitale landbouw

10.970

6.857

7.177

5.411

2.019

1.235

100

Totaal Baten

10.970

6.857

7.177

5.411

2.019

1.235

100

Totaal beleidsdoel 5-2

12.144

14.945

15.227

13.278

7.962

7.017

2.219

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 18.689
Baten € 5.411
Saldo € 13.278
Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 14:24:52 met de export van 11/19/2020 14:13:06