Programma Zuid-Hollands Groen 2021 - 2035
portal

Doelen

Beleidsdoel 5-1 Gezonde natuur

Beleidsdoel 5-1 Gezonde natuur

Zuid-Holland heeft landschappen en natuurwaarden die in heel Europa bijzonder zijn: de duinen, de delta en het veenweidegebied. De provincie is verantwoordelijk voor het behoud en de ontwikkeling van deze landschappen en natuurgebieden.

Samen met onze netwerkpartners werken we aan een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving waarbij natuur en economie in balans zijn. Ons doel is dat Zuid-Holland uiterlijk in 2050 beschikt over een van de meest gevarieerde en aantrekkelijke leefomgevingen van Europa, waar wonen, werken en recreëren in harmonie zijn met natuur en landschap. In ons delta- en kustgebied zetten we in op grootschalige natuurontwikkeling en mogelijkheden voor kustontwikkeling in relatie met natuur. Met het Rijk is afgesproken dat de provincie het Natuurnetwerk Zuid-Holland uiterlijk in 2027 gerealiseerd heeft. Doordat we het natuurnetwerk compleet maken worden de natuurgebieden in Zuid-Holland met elkaar verbonden, waardoor populaties planten en dieren duurzaam in stand gehouden kunnen worden.

De provinciale zorgplicht voor beschermde plant- en diersoorten geven wij vorm via een actief beleid gericht op het in gunstige staat brengen van het leefgebied van 40 icoonsoorten, waaronder boerenlandvogels. We streven daarbij naar evenwicht in de dieren- en plantenpopulaties en wegen doorlopend belangen van natuur en samenleving af. We zetten in op inhoudelijke en financiële koppelkansen tussen de biodiversiteitsopgave en andere (landelijke) opgaven, zoals klimaat en bodemdaling.

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020 t/m VJN

Begroting 2020 t/m NJN

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten

5-1-1 Natuur

48.593

91.182

53.869

93.367

71.433

64.364

61.438

5-1-2 Bevorderen Biodiversiteit

12.394

7.747

6.002

5.834

3.199

1.754

1.200

5-1-3 Faunabeheer

4.389

5.926

5.742

5.112

5.044

4.943

3.971

Totaal Lasten

65.376

104.855

65.614

104.313

79.676

71.060

66.609

Baten

5-1-1 Natuur

19.787

18.373

14.231

21.561

16.659

12.600

12.500

5-1-3 Faunabeheer

209

626

626

626

726

726

313

Totaal Baten

19.996

18.999

14.857

22.187

17.385

13.326

12.813

Totaal beleidsdoel 5-1

45.380

85.856

50.757

82.126

62.291

57.734

53.796

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 104.313
Baten € 22.187
Saldo € 82.126
Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 14:24:52 met de export van 11/19/2020 14:13:06