Programma Zuid-Hollands Groen 2021 - 2035
portal

Kaders

Beleidsmatig kader

Het provinciale groenbeleid

Het Provinciaal groenbeleid is in de begroting uitgewerkt binnen de Ambities 5 en 7. Dat onderscheidt drie beleidsdoelen voor Groen:

  • Beleidsdoel 5-1 Gezonde natuur
  • Beleidsdoel 5-2 Toekomstbestendige Landbouw
  • Beleidsdoel 7-2 Recreatie en Sport

Uitvoeringsstrategie voor de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN)
Voor de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) hebben PS in 2014 een uitvoeringsstrategie vastgesteld. Deze is in het voorjaar 2018 via het Kaderbesluit / Kadernota 2018 geactualiseerd. Het grootste deel van het te realiseren NNN ligt in de deelgebieden Gouwe Wiericke en de Krimpenerwaard. GS hebben met deze twee gebieden overeenkomsten afgesloten, op basis waarvan de gebiedspartijen de NNN opgave realiseren, zoveel mogelijk in samenhang met andere opgaven zoals water, landbouw, recreatie en bodemdaling. In 2020 zijn deze strategieën herzien en zullen er aanvullende afspraken worden gemaakt met de gebiedspartijen.

Vitale landbouw
In de hoofdlijnennotitie vitale landbouw zijn de provinciale ambities beschreven voor een toekomstbestendige landbouw in 2050 waar economie en ecologie met elkaar in balans zijn. Deze vitale landbouw wordt gekenmerkt door 1) kringlooplandbouw, 2) meer ruimte voor en versterking van biodiversiteit, schoon water en een aantrekkelijk landschap en 3) een grotere afzet van gezond en lokaal geproduceerd voedsel. Om deze ambities te bereiken zetten we in op kennisontwikkeling, innovaties via netwerken, proeftuinen en groene cirkels en een gebiedsgerichte aanpak. In een breed platform wordt deze samenwerking opgezet, versterkt en verbreed. Door middel van interbestuurlijke samenwerking zoeken we naar koppelkansen met andere programma’s en gebiedsopgaven, zoals bijvoorbeeld rond klimaat, bodemdaling, stikstof en schoon water.

Recreatie & Sport
Dit gezamenlijk beleid beschrijft diverse programma’s en projecten die bijdragen aan toeristische en recreatieve doelen. Ook omschreven in de startnotitie Recreatie en Sport. Voorbeelden zijn projecten gericht op het stimuleren van waterrecreatie, het gebruik van ruiterpaden en andere faciliteiten in de buitenomgeving.

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 14:24:52 met de export van 11/19/2020 14:13:06