Programma Zuid-Hollands Groen 2021 - 2035
portal

Beleidsprestatie 5-1-2 Bevorderen Biodiversiteit

Product 5-1-2-4 Verbeterplan Boerenlandvogels

Product 5-1-2-4 Verbeterplan Boerenlandvogels

Omschrijving

Het gaat niet goed met de vogels van weiden, akkers en de bollenstreek. De provincie Zuid-Holland werkt daarom samen met de agrarische collectieven, natuurorganisaties en vrijwilligers aan het uitvoeren van het Actieplan Boerenlandvogels, dat in 2019 is vastgesteld. Het Actieplan bevat drie pijlers, namelijk verbeteren van de omstandigheden op boerenland, in het NNN en op 200 hectare grond van de provincie. In 2021 zullen er op boerenland en binnen natuurgebieden projecten worden uitgevoerd om de omstandigheden te verbeteren. Zo wordt er kruidenrijk grasland aangelegd en zal het waterpeil worden opgezet in een aantal gebieden.
Daarnaast wordt er in 2021 verder gewerkt aan het realiseren van weidevogelkerngebieden op circa 200 hectare gronden in provinciaal eigendom. In de Zoetermeerse Meerpolder en in de Zuidpolder van Delfgauw lopen in dit kader gebiedsprocessen om weidevogelkerngebieden te ontwerpen. In beide polders is er, voordat tot inrichting kan worden overgegaan, eerst een proces van vrijwillige kavelruil nodig. In andere polders is grondruil niet nodig en wordt nu al weidevogelvriendelijk beheer uitgevoerd. Ook wordt er kruidenrijk grasland ontwikkeld en worden percelen plasdras gezet zodat de weidevogels in het broedseizoen meer voedselrijke plekken hebben waar ze hun kuikens kunnen grootbrengen.

Financiële programmering 2021 – 2024

In de financiële programmering is het verwachte uitgavenpatroon weergegeven. Bij de begrotingsbehandeling is er bij amendement € 1,4 mln beschikbaar gemaakt voor 2021. Dit wordt naar verwachting ingezet om de weidevogelvrijwilligers ook in 2021 extra te kunnen blijven ondersteunen. Daarnaast wordt ingezet op het verbeteren van de omstandigheden voor boerenlandvogels op boerenland en binnen het NNN. De middelen voor de verdere jaren zijn momenteel allemaal beschikt. GS zoeken financiering om uitvoering van het Actieplan Boerenlandvogels ook na 2021 voort te kunnen zetten.

Wat mag dit kosten voor dit product?

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020 t/m VJN

Begroting 2020 t/m NJN

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten

7.716

4.252

2.308

4.621

1.999

554

0

Totaal

7.716

4.252

2.308

4.621

1.999

554

0

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 14:24:52 met de export van 11/19/2020 14:13:06