Programma Zuid-Hollands Groen 2021 - 2035
portal

Beleidsdoel 5-1 Gezonde natuur

Beleidsprestatie 5-1-2 Bevorderen Biodiversiteit

Beleidsprestatie 5-1-2 Bevorderen Biodiversiteit

De provincie Zuid-Holland heeft op grond van de Wet natuurbescherming diverse taken en verplichtingen. Zo is soortenbescherming een wettelijke opdracht, vastgelegd in artikel 1.12 van de Wet Natuurbescherming. Op grond van deze wet staat de provincie aan de lat om maatregelen te treffen ten behoeve van de staat van instandhouding van alle beschermde habitattypes en soorten: niet alleen in natuurgebieden maar ook daarbuiten.

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020 t/m VJN

Begroting 2020 t/m NJN

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten

Biodiversiteit:Beh.&onderh.algemeen

73

0

0

0

0

0

0

Biodiversiteit:Innovatie&org.alg.

1.238

1.105

1.105

1.063

1.050

1.050

1.050

Biodiversiteit:Realisatie&ontw.alg.

298

60

260

150

150

150

150

Verbeterplan Boerenlandvogels

7.716

4.252

2.308

4.621

1.999

554

0

Doorbel.loon&kaplst.bel.pres.5-1-2

3.069

2.330

2.330

0

0

0

0

Totaal Lasten

12.394

7.747

6.002

5.834

3.199

1.754

1.200

Totaal beleidsprestatie 5-1-2

12.394

7.747

6.002

5.834

3.199

1.754

1.200

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 5.834
Baten € 0
Saldo € 5.834
Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 14:24:52 met de export van 11/19/2020 14:13:06