Programma Zuid-Hollands Groen 2021 - 2035
portal

Beleidsprestatie 5-2-1 Vitale landbouw

Product 5-2-1-1 POP 3 Uitfinanciering

Product 5-2-1-1 POP 3 Uitfinanciering

Omschrijving

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is een financieringsinstrument om Europese middelen uit het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) in te zetten bij de realisatie van provinciaal beleid. De POP3 periode heeft een looptijd van 2014 tot en met 2020, waarbij 2020 het laatste jaar is dat ten laste van de POP subsidies kunnen worden verstrekt. De gesubsidieerde projecten moeten uiterlijk in 2023 zijn afgerond en afgerekend. Vanaf 2021 vindt dus nog slechts de uit-financiering van het POP3 plaats.

In 2021 zou een nieuwe periode van het GLB in werking zijn getreden, met daaronder de opvolger van het Plattelandsontwikkelingsprogramma. Echter door dat de Europese besluitvorming over het nieuwe GLB vertraagd is, treedt de nieuwe GLB periode niet in 2021 in werking maar naar verwachting in 2023.
Vanuit de Europese Commissie is een voorstel gedaan om te voorzien in een transitieperiode waarin het huidige GLB en de daar onder vallende Plattelandsontwikkelingsprogramma’s worden verlengd.
Vanwege de transitieperiode komen er ‘nieuwe’ Europese middelen beschikbaar voor het Nederlandse Plattelandsontwikkelingsprogramma en dus ook voor de provincie Zuid-Holland. Over de precieze omvang van de Europese middelen is echter op moment van schrijven van dit PZG nog geen duidelijkheid.

Wat mag dit kosten voor dit product?

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020 t/m VJN

Begroting 2020 t/m NJN

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten

15.684

10.710

11.625

9.526

4.114

2.809

200

Baten

10.862

6.728

7.048

5.282

1.889

1.227

100

Totaal

4.823

3.982

4.577

4.244

2.225

1.582

100

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 14:24:52 met de export van 11/19/2020 14:13:06