Programma Zuid-Hollands Groen 2021 - 2035
portal

Beleidsprestatie 5-2-1 Vitale landbouw

Product 5-2-1-2 Programma voor duurzame innovatie, kennisontwikkeling en ondersteuningsprojecten

Product 5-2-1-2 Programma voor duurzame innovatie, kennisontwikkeling en ondersteuningsprojecten

Omschrijving

Samen met andere partijen zet de provincie programma’s op voor duurzame innovatie en kennisontwikkeling. Deze netwerkaanpak biedt de basis voor proeftuinen, projecten en/of verkenningen en de bijbehorende langdurige samenwerking. Door kennisontwikkeling en kennisdeling in proeftuinen gaat de grondgebonden landbouw verduurzamen en economisch sterker worden. Onderdeel hiervan is ook de provinciale deelname in innovatieve Rijksprogramma’s zoals het Interbestuurlijk programma Vitaal Platteland (IBP-VP) en programma’s rond klimaat, bodemdaling en stikstof.

Wat mag dit kosten voor dit product?

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020 t/m VJN

Begroting 2020 t/m NJN

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten

2.419

3.503

3.036

3.382

1.270

898

140

Baten

108

129

129

129

129

8

0

Totaal

2.310

3.374

2.907

3.252

1.140

890

140

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 14:24:52 met de export van 11/19/2020 14:13:06