Programma Zuid-Hollands Groen 2021 - 2035
portal

Beleidsdoel 5-2 Toekomstbestendige landbouw

Beleidsprestatie 5-2-1 Vitale landbouw

Beleidsprestatie 5-2-1 Vitale landbouw

De provincie Zuid-Holland wil de transitie naar een vitale landbouw versnellen voor alle landbouwsectoren en regio’s. Daarin staan kringlooplandbouw en een natuurinclusieve aanpak centraal. Ook wordt ingezet op meer lokale afzet van producten, het tegengaan of verminderen van bodemdaling in de veenweidegebieden en het ontwikkelen van een energieneutrale en klimaatadaptieve aanpak. De landbouw teelt gezond, duurzaam en betaalbaar voedsel voor iedereen en blijft dé belangrijkste beheerder van het typische agrarische cultuurlandschap.

Voor het bereiken van deze ambities wordt ingezet op de volgende maatregelen:

  • Innovatie
  • Interbestuurlijke Samenwerking
  • Gebiedsgerichte aanpak
  • Platform Vitale landbouw
  • Kennisontwikkeling
  • Verkenningen en Instrumenten

Deze maatregelen worden uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma Vitale Landbouw 2021-2023. Vaststelling van dit programma door GS is voorzien in december 2020.

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020 t/m VJN

Begroting 2020 t/m NJN

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten

Aant.stand geh.landsch.eenh.in Z-H

603

694

517

475

475

475

475

Faciliteren aanvragen kavelruil

-47

0

0

200

0

0

0

POP 3 Uitfinanciering

15.684

10.710

11.625

9.526

4.114

2.809

200

Duurzame innov,kennisontw&onderst.pr

2.419

3.503

3.036

3.382

1.270

898

140

Doorbel.loon&kaplst.bel.pres.5-2-1

2.897

1.616

1.616

1.468

1.403

1.401

1.394

Totaal Lasten

21.555

16.522

16.794

15.050

7.261

5.583

2.209

Baten

POP 3 Uitfinanciering

10.862

6.728

7.048

5.282

1.889

1.227

100

Duurzame innov,kennisontw&onderst.pr

108

129

129

129

129

8

0

Totaal Baten

10.970

6.857

7.177

5.411

2.019

1.235

100

Totaal beleidsprestatie 5-2-1

10.585

9.665

9.617

9.639

5.243

4.348

2.109

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 15.050
Baten € 5.411
Saldo € 9.639
Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 14:24:52 met de export van 11/19/2020 14:13:06