Programma Zuid-Hollands Groen 2021 - 2035
portal

Beleidsprestatie 5-2-2 Aanpak Bodemdaling (landelijk gebied)

Product 5-2-2-1 Actueel waterbeleid en verordeningen

Product 5-2-2-1 Actueel waterbeleid en verordeningen

Omschrijving

Regiodeal Bodemdaling Groene Hart :
Binnen deze Regiodeal werken overheden, kennisinstellingen, agrarische sector, bewoners en bedrijfsleven gezamenlijk aan een aanpak voor het omgaan met bodemdaling. Dat gebeurt door innovatieve experimenten uit te voeren en slim samen te werken. De projecten lopen uiteen van het experimenteren met natte teeltproducten, tot het zoeken naar oplossingen voor funderingsproblemen, inzetten van nieuwe bouwtechnieken en lichte ophoogmaterialen voor wegen. Over de periode 2019 t/m 2024 worden 24 projecten gesteund. Het rijk heeft € 10 mln beschikbaar gesteld, wat door de regionale partijen met minimaal hetzelfde bedrag is verdubbeld, In de begroting zijn opgenomen:

  • Rijksbijdrage aan de diverse projecten, waarvoor PZH als kassier functioneert,
  • PZH bijdrage aan project “Boeren op Hoog Water”
  • PZH bijdrage voor proceskosten Regiodeal

Klimaatslim boeren op veen:
Dit is een samenwerkingsinitiatief van waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden met diverse agrarische collectieven. Het geeft invulling aan de klimaatdoelen voor ‘landbouw en landgebruik’. Dat gebeurt door de aanleg – op polderniveau – van waterinfiltratiesystemen (om de bodemdaling te remmen) in combinatie met maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit en biodiversiteit. In de PZG begroting is opgenomen:

  • Rijksbijdrage waarvoor PZH als kassier functioneert

Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling:
Werkt structureel en programmatisch aan het verbinden, versterken en ontwikkelen van kennis rondom bodemdaling. PZH draagt bij aan het basisprogramma en de afzonderlijke deelexpedities. In de PZG begroting is op genomen

  • de PZH bijdrage.

Pilot Drukdrainage  Alblasserwaard:
Is een project van Gemeente Molenlanden en Stichting Blauwzaam. Het betreft de aanleg van proefvelden drukdrainage bij drie agrarische bedrijven. Het onderzoek is vanwege het specifieke bodemtype, veen onder een kleilaag, een waardevolle aanvulling op ander onderzoek en het krijgen van beter begrip op de effectiviteit van maatregelen tbv het behalen van de emissiereductie afspraken uit het Klimaatakkoord. In de PZG begroting is opgenomen:

  • PZH bijdrage

Onderwijsmodule Bodemdaling:
is een project dat bijdraagt aan de doorwerking en toepassing van kennis over bodemdaling door in overleg met het netwerk, binnen onderwijs én gemeenten, een onderwijsmodule te ontwikkelen en ter beschikking te stellen. In de PZG begroting is opgenomen:

  • Bijdrage van Rijkwaterstaat ‘UP bodem en ondergrond’ die via PZH naar uitvoerende partij gaat.

Wat mag dit kosten voor dit product?

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020 t/m VJN

Begroting 2020 t/m NJN

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten

1.167

4.930

4.855

2.760

1.850

1.850

0

Totaal

1.167

4.930

4.855

2.760

1.850

1.850

0

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 14:24:52 met de export van 11/19/2020 14:13:06