Programma Zuid-Hollands Groen 2021 - 2035
portal

Beleidsdoel 5-2 Toekomstbestendige landbouw

Beleidsprestatie 5-2-2 Aanpak Bodemdaling (landelijk gebied)

Beleidsprestatie 5-2-2 Aanpak Bodemdaling (landelijk gebied)

Het verstandig omgaan met of tegengaan van bodemdaling is geen provinciale wettelijke taak, maar pakt de provincie op vanuit een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid en rolopvatting. Daarnaast is de provincie betrokken omdat: 

  • In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de provincies de regie nemen in het opstellen van Regionale Veenweide Strategieën.   
  • In het provinciaal “Convenant Klimaatadaptief Bouwen” het bodemdalingbestendig bouwen hoger op de agenda is gezet.   
  • Bodemdaling raakt aan direct eigen provinciaal belang bij aanleg en beheer van provinciale wegen en andere infrastructuur op slappe bodem.   

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020 t/m VJN

Begroting 2020 t/m NJN

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten

Actueel waterbeleid en verordeningen

1.167

4.930

4.855

2.760

1.850

1.850

0

Groene Cirkels

392

350

755

755

755

705

0

Doorbel.loon&kaplst.bel.pres.5-2-2

0

0

0

124

115

115

110

Totaal Lasten

1.559

5.280

5.610

3.639

2.720

2.669

110

Totaal beleidsprestatie 5-2-2

1.559

5.280

5.610

3.639

2.720

2.669

110

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 3.639
Baten € 0
Saldo € 3.639
Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 14:24:52 met de export van 11/19/2020 14:13:06