Programma Zuid-Hollands Groen 2021 - 2035
portal

Beleidsprestatie 5-1-1 Natuur

Product 5-1-1-1 NNN: Krimpenerwaard

Product 5-1-1-1 NNN: Krimpenerwaard

Omschrijving

De betrokken partijen in de Krimpenerwaard zijn de gemeente Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, welke tezamen de stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard vormen. De te realiseren natuurdoelen zijn: weidevogel-grasland, botanische graslanden en kleinschalige landschapselementen/verbindingen. Deze doelen worden gecombineerd met een bijpassend robuust en duurzaam watersysteem in het kader van de KRW en het tegengaan van bodemdaling. Op grond van de Gebiedsovereenkomst is de provincie opdrachtgever van de Stuurgroep voor de realisatie van de opgave natuur.

In 2017 is op verzoek van de Stuurgroep Krimpenerwaard door GS besloten om de realisatiestrategie, voor de gebiedsdelen waar het NNN via zelfrealisatie door de grondeigenaren gerealiseerd moet worden, aan te passen. De aanpassing bestaat uit het inzetten van afwaardering van grond (Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap) en het aankopen van grond (tegen volledige schadeloosstelling) wanneer de huidige grondeigenaar niet bereid is tot zelfrealisatie. Met de aanpassing van de realisatiestrategie wordt zelfrealisatie aantrekkelijker. Via SKNL-afwaardering wordt investeringsruimte geboden, zodat betrokkenen makkelijker om kunnen vormen naar een natuurinclusief bedrijf. Ook wordt voorkomen dat de inrichting van een hele polder vertraagd of niet uitgevoerd kan worden, omdat niet alle grondeigenaren meewerken aan de zelfrealisatie. Met deze aanpassing van de realisatiestrategie kan de Stuurgroep Krimpenerwaard de realisatie borgen van de doelstellingen voor natuur, water en bodemdaling.

In 2019 zijn het bestemmingsplan, het peilbesluit en het inrichtingsplan vastgesteld. Hiermee is nu de formele basis gelegd voor de realisatiefase. Bij het plannen van de realisatiefase is echter door de Stuurgroep geconstateerd dat de oorspronkelijke planning, afronding van de realisatie in 2021, niet meer haalbaar is. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over een strakke realistische planning voor de realisatiefase. Binnen deze planning is afgesproken dat de verwerving van alle gronden in 2021 geregeld is en dat de inrichting van het gebied dan juridisch geborgd is en uiterlijk 2026 gereed is. De inrichting wordt gefaseerd uitgevoerd, dit is noodzakelijk vanwege de omvang van het in te richten gebied en de slechte ontsluiting van het gebied. Door de gefaseerde uitvoering wordt zo goed mogelijk rekening gehouden met de bestaande natuurwaarden én wordt de overlast voor de omwonenden beperkt. Deze afspraken zijn vastgelegd in het tweede addendum op de Gebiedsovereenkomst Krimpenerwaard. Als gevolg van de nieuwe afspraken loopt de (financiële) programmering door t/m 2026.

De komende periode worden afspraken gemaakt met de grondeigenaren over zelfrealisatie of verkoop van gronden.

Wat mag dit kosten voor dit product?

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020 t/m VJN

Begroting 2020 t/m NJN

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten

8.411

23.339

10.229

16.768

8.943

7.643

4.558

Baten

355

0

0

0

0

0

0

Totaal

8.056

23.339

10.229

16.768

8.943

7.643

4.558

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 14:24:52 met de export van 11/19/2020 14:13:06