Programma Zuid-Hollands Groen 2021 - 2035
portal

Beleidsprestatie 5-1-1 Natuur

Product 5-1-1-2 NNN: Gouwe Wiericke

Product 5-1-1-2 NNN: Gouwe Wiericke

Omschrijving

De betrokken partijen in Gouwe Wiericke zijn de gemeenten Nieuwkoop, Bodegraven-Reeuwijk en Gouda, en de hoogheemraadschappen van Rijnland en van de Stichtse Rijnlanden, welke tezamen de stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke vormen. Op grond van de Gebiedsovereenkomst is de provincie de opdrachtgever van de Stuurgroep voor de realisatie van de opgave natuur.

Met de Gebiedsovereenkomst leggen de partijen de afspraken vast ten behoeve van de realisatie van de gebiedsopgaven voor Gouwe Wiericke. Kern van de overeenkomst is enerzijds de verplichting van de provincie tot het beschikbaar stellen van financiën (voor de periode tot en met 2021) ten behoeve van de gebiedsopgave natuur, en anderzijds de verplichting van de gemeenten en hoogheemraadschappen te sturen op de realisatie van de gebiedsopgave natuur. Daarnaast is afgesproken dat de kosten verbonden aan de programmaorganisatie worden gedragen door de provincie.

Voor Gouwe Wiericke is geconstateerd dat met name het gebiedsproces rondom het deelgebied Bodegraven-Noord veel doorlooptijd vergt, zodat het halen van 2021 als opleveringsdatum niet haalbaar zal zijn. Provincie en stuurgroep hebben geconstateerd dat 2024 een realistische prognose is. Op basis van deze constatering zijn nieuwe afspraken gemaakt met het gebied. Deze afspraken betreffen onder meer aanpassingen in de begrenzing van het NNN in het gebied. Door op enkele plekken wijzigingen in de begrenzing door te voeren (in – en uitdeuken) zijn NNN-gronden naar meer gunstiger posities uitgeruild. Hierbij zijn het aantal NNN-hectares per saldo gelijk gebleven. Door het in- en uitdeuken zijn de grondposities nu zo dat voornamelijk overheidspartijen en Natuurmonumenten eigenaar zijn binnen het nog te realiseren NNN. Door deze ‘in - en uitdeukactie’ heeft de Stuurgroep de realisatiekans voor het NNN aanzienlijk vergroot. In het noordoosten van het gebied is een aanzienlijk deel van het NNN ‘uitgedeukt’ (de Noordse Buurt), dat wil zeggen dat hier de NNN-begrenzing is uitgebreid. Door op deze plek hoogwaardige natuurdoelen te realiseren, worden de internationale doelen beter gehaald. Omdat een deel van dit gebied tevens wordt gebruikt voor bomenaanplant, wordt ook bijgedragen aan de doelstellingen van het bos- en bomenbeleid
Naast de planning bleek ook de budgettering te optimistisch en is het budget voor Gouwe Wiericke met € 4 mln uit de NNN-reserves aangevuld.

Wat mag dit kosten voor dit product?

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020 t/m VJN

Begroting 2020 t/m NJN

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten

983

16.075

2.040

22.453

4.302

6.988

5.241

Totaal

983

16.075

2.040

22.453

4.302

6.988

5.241

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 14:24:52 met de export van 11/19/2020 14:13:06