Programma Zuid-Hollands Groen 2021 - 2035
portal

Beleidsdoel 5-1 Gezonde natuur

Beleidsprestatie 5-1-1 Natuur

Beleidsprestatie 5-1-1 Natuur

Het natuurnetwerk Zuid-Holland is de ruggengraat van natuur in Zuid-Holland. Het netwerk bestaat uit Natuurnetwerk Nederland (NNN) en Natura2000 (N2000) natuurgebieden en de verbindingen hiertussen. Samen vormt dit een kwalitatief, robuust en veerkrachtig netwerk dat verbonden is met het Nederlandse en Europese natuurnetwerk. De opgave van het Natuurnetwerk Zuid-Holland heeft het hoofddoel biodiversiteit te verbeteren en behouden en basiskwaliteit natuur te waarborgen. Dit heeft de uitwerking in het realiseren, duurzaam beheren en beschermen van kwalitatieve natuur en hierbij partners zichtbaar betrekken.

De opgave komt voort uit de (inter)nationale natuurdoelstellingen in de Vogel- en Habitat Richtlijn (VHR) en de voormalige Ecologische Hoofd Structuur (EHS). Dit was tot 2011 de taak van het Rijk, maar deze heeft dit gedecentraliseerd naar de provincies. De afspraken zijn vastgelegd in het Natuurpact 2013. Daarnaast zijn de specifieke afspraken voor Zuid-Holland rondom begrenzing, kwaliteit en bescherming vastgelegd in de Visie Ruimte & Mobiliteit (VRM)/Omgevingsverordening, Nota Ecologische Verbindingen en Natuurbeheerplannen.
De totaalopgave voor Zuid-Holland bedraagt de realisatie, beheer en bescherming van ruim 45.000 ha kwalitatieve NNN/N2000 gebieden en verbindingen. Hiervan moet nog circa 3.300 ha nieuwe natuur gerealiseerd worden en uiterlijk 2027 klaar zijn. De bestaande gebieden worden door de partners, en in sommige gevallen door de provincie Zuid-Holland, kwalitatief beheerd en beschermd.

De urgentie van deze opgave is hoog. De biodiversiteit in Nederland is afgelopen jaren sterk achteruit gegaan en met toenemende (economische) druk neemt de druk op biodiversiteit hard toe. Daarnaast zitten we momenteel in een stikstofcrisis, waarbij het realiseren van deze opgave een oplossing biedt en dit de urgentie verhoogt. Daarom heeft de provincie Zuid-Holland de ambitie om deze opgave versneld te realiseren en zo in 2050 100% van de (inter)nationale natuurdoelen te behalen.

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020 t/m VJN

Begroting 2020 t/m NJN

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten

Agrarisch natuurbeheer

6.735

5.891

6.352

5.781

6.329

2.560

2.560

Buijtenland van Rhoon

6.912

10.003

4.965

6.674

7.100

8.100

8.100

Compensatie NNN

55

36

36

36

36

36

36

NNN: Deltanatuur

122

580

50

530

0

0

0

NNN: Ecologische verbindingszones

467

1.446

1.446

2.745

2.741

3.870

3.525

NNN: Gouwe Wiericke

983

16.075

2.040

22.453

4.302

6.988

5.241

NNN: Grond Voor Grond

5.849

3.966

3.566

4.466

2.216

1.916

2.116

IODS

644

3.548

608

0

3.000

0

0

NNN: Krimpenerwaard

8.411

23.339

10.229

16.768

8.943

7.643

4.558

Monitoring Natuur

1.286

1.134

1.134

1.334

1.334

1.334

1.334

Nationale Parken

464

581

581

440

220

110

0

Natura 2000

3.722

5.056

5.056

4.619

5.376

5.488

5.793

Natuurbeheer

11.520

12.953

12.953

13.267

13.467

13.526

13.826

NNN: Overige gebieden

1.353

5.384

3.663

10.150

12.434

8.863

10.457

Doorbel.loon&kaplst.bel.pres.5-1-1

72

1.189

1.189

4.104

3.934

3.929

3.892

Totaal Lasten

48.593

91.182

53.869

93.367

71.433

64.364

61.438

Baten

Agrarisch natuurbeheer

4.534

3.486

3.749

3.436

3.859

0

0

Buijtenland van Rhoon

4.866

10.003

4.598

6.674

7.100

8.100

8.100

NNN: Grond Voor Grond

9.544

4.750

5.750

11.450

5.700

4.500

4.400

IODS

4

0

0

0

0

0

0

NNN: Krimpenerwaard

355

0

0

0

0

0

0

Natura 2000

134

134

134

0

0

0

0

Natuurbeheer

33

0

0

0

0

0

0

NNN: Overige gebieden

318

0

0

0

0

0

0

Totaal Baten

19.787

18.373

14.231

21.561

16.659

12.600

12.500

Totaal beleidsprestatie 5-1-1

28.806

72.809

39.638

71.806

54.774

51.764

48.938

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 93.367
Baten € 21.561
Saldo € 71.806
Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 14:24:52 met de export van 11/19/2020 14:13:06