Programma Zuid-Hollands Groen 2021 - 2035
portal

Beleidsprestatie 5-1-1 Natuur

Product 5-1-1-8 Natura 2000

Product 5-1-1-8 Natura 2000

Omschrijving

De Natura 2000-gebieden binnen het NNN hebben een speciale Europese beschermingsstatus; in deze gebieden is specifiek beleid en wetgeving van kracht. In Zuid-Holland liggen 21 Natura 2000-gebieden, waarvan sommige gebieden deels in een andere provincie. Voor ieder Natura 2000-gebied op één na is een beheerplan vastgesteld. Voor Krammer-Volkerak wordt een beheerplan opgesteld zodra het Rijk het aanwijzingsbesluit heeft genomen. Voor 12 van deze gebieden is de provincie Zuid-Holland voortouwnemer voor het opstellen van het beheerplan. Voor de overige gebieden zijn dat andere provincies of het Rijk. 

Op grond van de Wet natuurbescherming zorgt de provincie ervoor dat de maatregelen, die in Zuid-Holland nodig zijn om de instandhoudingsdoelstellingen te bereiken, worden getroffen. Voor ieder Natura 2000-gebied wordt daartoe een beheerplan vastgesteld, met een looptijd van 6 jaar. Tussentijdse bijsturing vindt zo nodig plaats op basis van jaarlijkse veldbezoeken en de evaluatie halverwege de beheerplanperiode. In de eerste beheerplanperiode is ingezet op het voorkomen van verdere achteruitgang van de natuurkwaliteit. Met ingang van tweede en daarop volgende beheerplanperiodes is een start gemaakt met maatregelen gericht op realisatie van verbeter- en uitbreidingsdoelstellingen.

Met de uitspraak van de Raad van State is een streep gezet door het PAS en daarmee door de vergunningverlening gebaseerd op het PAS. 
In het advies van de commissie Remkes 'Niet alles kan' en de brief van minister Schouten aan de Tweede Kamer van 4 oktober 2019 is de provincies gevraagd om tot gebiedsgerichte aanpakken te komen om de stikstofdeposities te laten dalen. GS heeft eind 2019 het Plan van Aanpak “Naar een gebiedsgerichte aanpak Natura 2000 /stikstof” vastgesteld waarin zij aangeven langs welke stappen zij dit samen met de verschillende sectoren en gebiedspartijen in Zuid-Holland willen gaan doen.   

Aan dit plan van aanpak wordt voor N2000 invulling gegeven door het uitvoeren van natuurdoelanalyses voor de 14 N2000-gebieden met stikstofgevoelige habitattypen. Twee van deze gebieden dienen als pilot voor de methodiek-uitwerking voor de overige gebieden. De resultaten van de pilots worden najaar 2020 verwacht, die van de overige gebieden komen tranchegewijs tot en met voorjaar 2021. 

De doelanalyses beogen de huidige kwaliteit en de gunstige staat van instandhouding (GSI) te kwantificeren, de maatregelen te identificeren die nodig zijn om de GSI te realiseren en de huidige monitoringprogramma’s te evalueren. In het kader van de landelijke evaluatie doelensystematiek N2000 wordt de discussie gevoerd of de provinciale GSI’s tezamen voldoende invulling geven aan de landelijke GSI. 

De uitkomsten van de doelanalyses worden ingebracht in de lopende gebiedsprocessen stikstof waar de N2000/stikstof-maatregelen worden besproken met de omgeving en de koppeling met andere provinciale opgaven (bodemdaling, klimaatverandering et cetera) wordt gemaakt. 

Voor de uitvoering van natuurherstel-maatregelen gericht op het herstel van stikstofgevoelige natuur voor het realiseren van de doelen van de Europese Vogel en habitatrichtlijnen heeft het Rijk € 3 miljard beschikbaar gesteld voor de komende 10 jaar. De verdeling van deze middelen en prioritering van de maatregelen wordt in het kader van het landelijke Programma Natuur uitgewerkt.  

De uitkomsten van de natuurdoelanalyses, de bronaanpak en de gebiedsprocessen vormen de basis voor nieuwe beheerplannen voor de stikstofgevoelige gebieden. Voor de niet-stikstofgevoelige gebieden volgt de provincie de “gewone” 6-jarige beheerplancyclus. Voor enkele stikstof-gevoelige gebieden zullen GS een verlengingsbesluit van het beheerplan dienen te nemen.

Financiële programmering 2021 – 2024

De provinciale bijdrage voor Natura 2000 is opgenomen in onderstaande tabel. Dit betreft de bijdrage aan herstelmaatregelen en monitoring op basis van reeds vastgestelde (ontwerp)-beheerplannen en afgesproken PAS-maatregelen (t/m 2027).  

In de periode 2021-2022 krijgen we, op basis van de uitkomsten van de natuurdoelanalyses en de gebiedsprocessen, zicht op de extra maatregelen die nodig zijn om de N2000-doelen te realiseren. Voor de uitvoering hiervan zal de begroting naar verwachting naar boven bijgesteld moeten worden. De omvang van deze bijstelling is sterk afhankelijk van de middelen die straks vanuit Programma Natuur ter beschikking komen. 

De middelen benodigd voor de uitvoering van de natuurdoelanalyses worden vanuit het stikstofdossier gefinancierd.

Natura 2000 gebied 

Vaststelling definitieve beheerplan GS 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stikstofgevoelige gebieden 

Gebiedsgerichte aanpak i.h.k.v. stikstof

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck 

2e plan

2e plan?

Duinen Goeree & Kwade Hoek 

2e plan

2e plan?

Voornes Duin 

2e plan?

Voordelta  

3e plan?

Coepelduynen 

2e plan?

2e plan

Lingedijk & Diefdijk Zuid (prov. Gelderland) 

2e plan?

2e plan

Solleveld & Kapittelduinen  

3e plan?

3e plan

Westduinpark & Wapendal 

3e plan?

3e plan

Kennemerland-Zuid (prov. N-H) 

2e plan?

2e plan

Meijendel & Berkheide 

2e plan?

2e plan

Biesbosch (prov. N-Brabant) 

2e plan?

2e plan

Grevelingen (RWS)

2e plan?

Krammer-Volkerak (RWS)

Aanwijzing?

Niet-stikstofgevoelige gebieden 

Broekvelden, Vettenbroek & Polder Steijn  

2e plan

3e plan

Boezems Kinderdijk 

2e plan

Donkse Laagten 

2e plan

Oude Maas (RWS)

2e plan

Hollands Diep (RWS)

2e plan

Haringvliet (RWS)

2e plan

Oude Land van Strijen 

3e plan

De Wilck 

2e plan

Groen 

Voortzetting oorspronkelijke planning 

Oranje 

Aangepaste planning o.g.v. stikstof 

Grijs 

Vervallen oorspronkelijke planning 

Rood 

Aanwijzingsbesluit 

Wat mag dit kosten voor dit product?

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020 t/m VJN

Begroting 2020 t/m NJN

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten

3.722

5.056

5.056

4.619

5.376

5.488

5.793

Baten

134

134

134

0

0

0

0

Totaal

3.589

4.923

4.923

4.619

5.376

5.488

5.793

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 14:24:52 met de export van 11/19/2020 14:13:06