Programma Zuid-Hollands Groen 2021 - 2035
portal

Beleidsprestatie 5-1-1 Natuur

Product 5-1-1-7 Compensatie NNN

Product 5-1-1-7 Compensatie NNN

Omschrijving

Het provinciale groenbeleid is gericht op het instandhouden, herstellen en ontwikkelen van de natuur-, recreatie- en landschapswaarden in Zuid-Holland. Compensatie is het sluitstuk in de bescherming van deze waarden en moet voorkomen dat deze waarden door ingrepen in het landelijk gebied per saldo afnemen. Het provinciale compensatiebeleid is thans vastgelegd in de Omgevingsverordening Zuid-Holland en nader uitgewerkt in de Beleidsregel natuur, recreatie en landschap Zuid-Holland 2013. Dit beleid is van toepassing bij ruimtelijke ingrepen in het NNN, in belangrijke weidevogelgebieden, in Recreatiegebieden rond de Stad en bij aantasting van karakteristieke landschapselementen. De financiële programmering heeft uitsluitend betrekking op de uitvoering van compensatieprojecten waarvan de provincie zélf de initiatiefnemer is en voor zover die gerealiseerd worden door agrarisch of particulier natuurbeheer.

Wat mag dit kosten voor dit product?

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020 t/m VJN

Begroting 2020 t/m NJN

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten

55

36

36

36

36

36

36

Totaal

55

36

36

36

36

36

36

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 14:24:52 met de export van 11/19/2020 14:13:06