Programma Zuid-Hollands Groen 2021 - 2035
portal

Beleidsprestatie 7-2-1 Recreatie, Sport, kennisontwikkeling en Innovatie

Product 7-2-1-1 Beheer recreatie en kwaliteitsimpuls

Product 7-2-1-1 Beheer recreatie en kwaliteitsimpuls

Omschrijving

De provincie draagt bij aan het beheer van recreatiegebieden en routestructuren en wil dit versterken door kwaliteitsimpulsen, zowel buiten als binnen de bebouwde kom (recreatie om de hoek).

De provincie heeft nog 7 recreatiegebieden van in totaal ruim 900 ha in eigendom. Het operationeel beheer van deze gebieden wordt uitgevoerd door derden (meestal SBB). Daarvoor zijn samenwerkingsovereenkomsten en beheeropdrachten afgesloten. Via periodieke voortgangsrapportages worden de beheerafspraken gemonitord.

Het eigendom en opdrachtgeverschap brengt een verantwoordelijkheid met zich mee die relatief veel tijd en expertise vergt van de provincie. Daarom zijn de afgelopen jaren een groot aantal recreatiegebieden overgedragen aan vooral gemeenten. Voor de resterende recreatiegebieden geldt geen taakstelling voor overdracht meer (conform de Startnotitie Sport en Recreatie, 2020). Redenen hiervoor zijn dat gebieden als Vlietland en Bentwoud zich (nog) niet goed lenen voor overdracht door de omvang en/of vanwege complexe lopende opgaven. Ook speelt het gebrek aan financiële middelen voor beheerafkoop. Gebieden waar eerder al wel afkoopsommen voor waren gereserveerd in de begroting en waarvoor ook al overdrachtsgesprekken lopen, worden zo mogelijk in deze collegeperiode afgerond. De provincie blijft ervoor zorgen dat de eigen gebieden schoon, heel en veilig blijven.

Naast de eigen gebieden betaalt de provincie structureel mee aan onderhoud, beheer en doorontwikkeling van recreatiegebieden die in eigendom en beheer zijn van derden. Het gaat met name om gebieden in beheer bij natuur- en recreatieschappen (of hun rechtsopvolger(s)) waarvan de provincie tot 1 januari 2018 deelnemer was.
De provinciale bijdrage bestaat uit een jaarlijkse begrotingssubsidie. Deze bijdrage zorgt ervoor dat het beheer en onderhoud van tientallen recreatiegebieden rond het stedelijk gebied van Zuid-Holland op orde is (schoon, heel en veilig) voor een totale oppervlakte van circa 6.200 ha recreatiegebied.

Voor de periode 2018-2025 heeft de provincie met elk recreatieschap afzonderlijk een overeenkomst gesloten, waarin staat dat vanaf 2022 de provincie een deel van haar middelen voor recreatiebeheer flexibel wil gaan inzetten daar waar dit het meest bijdraagt aan de kwaliteit en doorontwikkeling van recreatie(gebieden).

We dragen ook bij aan het beheer van recreatieve routenetwerken door openstelling van boerenlandpaden (circa 83 km en onderdeel van het provinciaal wandelroutenetwerk), het netwerk Landelijke Fietsroutes (LF-netwerk, circa 600 km) en voor beheer van ruiterpaden die niet in eigendom zijn van gemeenten.
In 2010 is overeengekomen met het landelijk Fietsplatform dat de provincie het onderhoud van 8 Landelijke fietsroutes in Zuid-Holland financiert. Het betreft structurele lasten. Staatsbosbeheer (voorheen Groenservice Zuid- Holland) voert dit onderhoud uit.

Door middel van kwaliteitsimpulsen recreatie wordt ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van recreatiegebieden in combinatie met sportmogelijkheden en het verruimen van sport en bewegen ‘om de hoek’.

Financiële programmering 2021 – 2024

Een deel van de beschikbare middelen is structureel (en grotendeels al beklemd), een ander deel is incidenteel.

Voor de komende jaren staan nog afkoopsommen gereserveerd voor het Oosterduinse Meer en voor de Duivenvoordecorridor. De gesprekken met de gemeente Noordwijk over overdracht en beheerafkoop van het Oosterduinse Meer lopen nog. Beheer van de nieuwe Dordtse Biesbosch wordt in 2021 opgevangen binnen het totale beheerbudget en kan vanaf 2022 worden gedekt uit de vrijval van de beheerbudgetten voor de in 2021 over te dragen gebieden. De gemeenten Voorschoten en Leidschendam-Voorburg hebben vanwege onteigeningskwesties rond de Duivenvoordecorridor uitstel van de realiseringstermijn gekregen (tot 2025). Hierdoor schuift het definitief regelen van het beheer ook op, omdat de beheerafspraken (of afkoop) pas vorm krijgt na realisatie.

Op grond van de bestuursovereenkomst Bentwoud dragen de betrokken gemeenten bij aan het beheer en onderhoud van het Bentwoud. In 2020 wordt samen met de betrokken gemeenten een toekomstperspectief voor het gebied opgesteld. Voor noodzakelijk groot onderhoud is in de Begroting 2021 een bedrag als reservering opgenomen. Om de inzet van dit budget te bepalen wordt gewerkt aan een Beheerplan en een Meerjarenplanning Groot Onderhoud.

Eind 2019 heeft de provincie gronden aan de Noordplas van Vlietland in erfpacht gegeven voor de realisatie van ongeveer 220 recreatiewoningen. Naar verwachting zullen in 2021 de eerste (bouw)werkzaamheden starten. Op grond van gemaakte afspraken zal de provincie o.a. enkele aanpassingen aan de infrastructuur binnen Vlietland uitvoeren. Voor het beheer van het gebied wordt door Staatsbosbeheer een nieuw Beheerplan inclusief Meerjarenplanning Groot Onderhoud opgesteld. Onderdeel hiervan is ook het Bosbeheerplan. Input daarvoor wordt verkregen uit het ontwikkelperspectief dat in 2020 met de stakeholders (gebiedspartijen) in het gebied wordt opgesteld.

Het budget voor de subsidies voor de natuur -en recreatieschappen bedraagt structureel € 4,1 mln. Bij de uittreding van de provincie uit de schappen per 1 januari 2018 is afgesproken dat de provincie de bijdragen aan de schappen voor de eerste 4 jaar garandeert op het bedrag van 2017 en dat vanaf 2022 een deel van de middelen door de provincie kan worden ingezet voor recreatie. Dit zogenaamde flexibele deel bedraagt voor de periode 2022 t/m 2025 € 0,6 mln per jaar.

De subsidie voor kwaliteitsimpulsen recreatie wordt ingezet voor het verbeteren van de kwaliteit van recreatiegebieden in combinatie met het vergroten van sportmogelijkheden en het verruimen van sport en bewegen ‘om de hoek’.

Er zijn openstellingsvergoedingen voor de boerenlandpaden die onderdeel zijn van het provinciaal wandelroutenetwerk. De komende jaren zal voor verlenging van de overeenkomsten van de bestaande boerenlandpaden en het afsluiten van nieuwe overeenkomsten budget worden ingezet vanuit de kwaliteitsimpuls recreatie.

Voor het reguliere beheer van ruiterpaden, waarvoor eerder een subsidie voor het groot onderhoud is verstrekt, is in de begroting structureel budget beschikbaar gesteld. Ook voor de aanleg van enkele nieuwe ruiterpaden worden plannen voorbereid, die zijn opgenomen bij deelproduct 7-2-1-6 Realisatie recreatie en sport.

Wat mag dit kosten voor dit product?

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020 t/m VJN

Begroting 2020 t/m NJN

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten

6.221

7.693

8.365

12.791

6.862

7.405

6.862

Baten

190

133

155

133

0

0

0

Totaal

6.031

7.560

8.210

12.659

6.862

7.405

6.862

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 14:24:52 met de export van 11/19/2020 14:13:06