Programma Zuid-Hollands Groen 2021 - 2035
portal

Beleidsdoel 7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving

Beleidsprestatie 7-2-1 Recreatie, Sport, kennisontwikkeling en Innovatie

Beleidsprestatie 7-2-1 Recreatie, Sport, kennisontwikkeling en Innovatie

Dit hoofdstuk bevat het programma behorend bij het beleidsdoel 7.2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving. Het betreft de onderdelen recreatie, sport, kennisontwikkeling en innovatie. De volgende producten zijn onderscheiden: realisatie recreatie, beheer recreatie, participatie, landschapstafels, kennis/onderzoek/beleidsondersteuning/innovatie, toegankelijkheid natuurgebieden.

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020 t/m VJN

Begroting 2020 t/m NJN

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten

Beheer recreatie

6.221

7.693

8.365

12.791

6.862

7.405

6.862

Participatie

2.015

1.826

1.926

1.709

1.129

1.125

1.125

#Innovatie in recreatie&groenbel.alg

292

400

0

0

0

0

0

Kennis,onderzoek,bel.onderst.&innov.

57

159

1.924

1.797

1.430

1.632

1.632

#Real.&ontw.recr.gebieden derd.VERV.

314

0

0

0

0

0

0

#Real.&ontw.recr.voorzieningen alg.

89

1.820

0

0

0

0

0

Landschapstafels

6.179

3.456

3.456

931

736

0

0

Realisatie recreatie

2.409

6.506

3.442

4.366

2.050

1.050

1.050

#Transitie G.Z-H&nat-&recreatieschap

3.339

649

-1

11

82

81

80

Doorbel.loon&kaplst.bel.pres.7-2-1

237

1.620

1.620

1.659

1.598

1.596

1.591

Totaal Lasten

21.151

24.129

20.732

23.265

13.888

12.888

12.339

Baten

Beheer recreatie

190

133

155

133

0

0

0

Kennis,onderzoek,bel.onderst.&innov.

0

5

5

5

5

5

5

Realisatie recreatie

740

0

75

0

0

0

0

Totaal Baten

930

137

234

137

5

5

5

Totaal beleidsprestatie 7-2-1

20.220

23.991

20.497

23.128

13.883

12.883

12.335

(bij een herschikking van de producten om deze in lijn te brengen met de startnotitie Sport en Recreatie zijn de (meerjarige) budgetten behorende bij de producten met een # opgenomen in andere producten. Voor het voormalige budget transitie G.Z-H & uittreden nat-  en recreatieschappen dient dit voor 2021 e.v. nog plaats te vinden)

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 23.254
Baten € 137
Saldo € 23.117
Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 14:24:52 met de export van 11/19/2020 14:13:06