Programma Zuid-Hollands Groen 2021 - 2035
portal

Beleidsprestatie 7-2-1 Recreatie, Sport, kennisontwikkeling en Innovatie

Product 7-2-1-2 Participatie

Product 7-2-1-2 Participatie

Omschrijving

De provincie stimuleert de participatie van burgers, organisaties en bedrijven. Dit geldt ook voor groen, recreatie en sport. We werken samen met diverse partners aan de versterking van de band van onze inwoners met het groen in Zuid-Holland. Initiatiefnemers en vrijwilligers bieden we structurele ondersteuning door het programma ‘Mens en Natuur’, dat is ondergebracht bij het Instituut voor Natuureducatie (IVN) en het programma ‘De Groene Motor’, dat is ondergebracht bij het Zuid-Hollands Landschap (ZHL). Daarnaast ondersteunen we initiatieven voor verbreding van het vrijwilligerswerk via projectsubsidies. Via projectsubsidie wordt ook het programma ‘Groen doet goed’ ondersteund. Dit programma heeft betrekking op natuureducatie in brede zin. In de periode 2020-2023 wordt dit onderdeel aangevuld met een extra impuls vanuit waterrecreatie, om zo kinderen en vrijwilligers te betrekken bij waterbeleving in de brede zin.

Participatie aan sport en bewegen willen we ook stimuleren en we richten ons hierbij op inclusiviteit. Bijdragen aan sportevenementen zijn bedoeld voor bewegen in de buitenruimte, evenementen in recreatiegebieden voor ‘buurtbewoners’ die hier anders niet komen en op specifieke groepen die qua deelname aan sport en recreatie ondervertegenwoordigd zijn (bijv. groepen met een lagere sociaal economische status). In verband met corona verwachten we overigens niet dat er grootschalige evenementen georganiseerd worden waaraan we via een bijdrage van de provincie aandacht voor specifieke doelgroepen kunnen vestigen.

Financiële programmering 2021 – 2024

Voor groenparticipatie is voor de ondersteuning van de programma’s ‘Mens en Natuur’ en ‘De Groene Motor’ jaarlijks € 0,7 mln beschikbaar. Voor ondersteuning van projecten is structureel € 0,3 mln beschikbaar. In de begroting voor 2021 zit nog € 0,6 mln van eerder beschikte groenparticipatie projecten. Voor bijdrage aan sportevenementen is structureel per jaar € 0,1 mln gereserveerd.

Wat mag dit kosten voor dit product?

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020 t/m VJN

Begroting 2020 t/m NJN

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten

2.015

1.826

1.926

1.709

1.129

1.125

1.125

Totaal

2.015

1.826

1.926

1.709

1.129

1.125

1.125

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 14:24:52 met de export van 11/19/2020 14:13:06