Programma Zuid-Hollands Groen 2021 - 2035
portal

Beleidsprestatie 7-2-1 Recreatie, Sport, kennisontwikkeling en Innovatie

Product 7-2-1-5 Realisatie recreatie en sport

Product 7-2-1-5 Realisatie recreatie en sport

Omschrijving

We zetten in op een gezonde en aantrekkelijke buitenruimte (leefomgeving) die geschikt is voor en uitnodigt tot bewegen, sporten, recreëren en stimuleren we wandelen, hardlopen, fietsen, met name dicht bij huis. Fysieke knelpunten op locaties en routes (o.a. stad-landverbindingen) willen we verhelpen. Daarnaast verbeteren we routestructuren voor ruiters en waterrecreanten en de gebruiksmogelijkheden ervan.
Ook realiseert de provincie zelf recreatiegebieden en worden er gebieden door derden ontwikkeld.
Tot de recreatiegebieden waarvan de provincie zelf de realisatie ter hand neemt behoren Balij-Bieslandse Bos (onderdeel van de realisatieopgave Recreatie om de Stad, RodS) en Natuurimpuls Vlietland, waaronder de herinrichting van de Meeslouwerplas. In 2020 wordt deze herinrichting afgerond, inclusief de aanleg van het Krekenplan. In 2021 zullen hiervoor nog enkele afrondende werkzaamheden plaatsvinden .
Daarnaast worden in het kader van RodS in totaal elf recreatiegebieden met een oppervlakte van 2.070 ha door gemeenten gerealiseerd. Deze opgave is op 37 ha in de Duivenvoordecorridor en 5 ha in de Groenzoom na gerealiseerd.

Financiële programmering 2021 – 2024

Er is sprake van uit-financiering van lopende subsidieverplichtingen. Aangezien steeds meer projecten afgerond zijn, worden ook de resterende bedragen steeds lager.
Subsidiëring voor aanleg van nieuwe ruiterpaden en verbindingen komt net als in 2020 ook voor 2021 beschikbaar.
Tevens worden subsidies verstrekt voor waterrecreatie, het oplossen van knelpunten in de beweegvriendelijke leefomgeving en het verbeteren van stad-landverbindingen.

Wat mag dit kosten voor dit product?

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020 t/m VJN

Begroting 2020 t/m NJN

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten

2.409

6.506

3.442

4.366

2.050

1.050

1.050

Baten

740

0

75

0

0

0

0

Totaal

1.669

6.506

3.367

4.366

2.050

1.050

1.050

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 14:24:52 met de export van 11/19/2020 14:13:06