Programma Zuid-Hollands Groen 2021 - 2035
portal

Beleidsprestatie 7-2-1 Recreatie, Sport, kennisontwikkeling en Innovatie

Product 7-2-1-4 Landschapstafels

Product 7-2-1-4 Landschapstafels

Omschrijving

Een landschapstafel is een netwerk van regionale gebiedspartijen dat samenwerkt op basis van een gebiedsprogramma. De samenstelling verschilt per gebied, afhankelijk van de regionale accenten per programma. De landschapstafels hebben meerjarige gebiedsprogramma’s gemaakt waarvan de uitvoering van alle onderliggende projecten uiterlijk 31 december 2019 moest zijn gestart en uiterlijk 31 december 2022 volledig moet worden afgerond.

Met de gebiedsprogramma’s voeren de partijen activiteiten uit die bijdragen aan de provinciale doelen recreatie, biodiversiteit en duurzame landbouw. De provincie levert haar financiële bijdrage aan de programma's van de landschapstafels op basis van de Subsidieregeling Gebiedsprogramma’s Groen Zuid-Holland (SGG). De landschapstafels voldoen allemaal aan de cofinancieringseis. De ervaring leert dat voor iedere provinciale euro de andere partners aan de landschapstafels gemiddeld 3,60 meefinancieren.

Financiële programmering 2021 – 2024

De financiering van de ingediende programma's van de landschapstafels vindt plaats op basis van de Subsidieregeling Gebiedsprogramma’s Groen Zuid-Holland (SGG). De middelen ad € 25 mln zijn beschikbaar gesteld uit het Hoofdlijnenakkoord van de vorige collegeperiode (Uitvoeringsprogramma Groen). De lasten zijn gespreid over de jaren 2017-2022 als last in de exploitatie naar rato van de voortgang van de uitvoering.

Wat mag dit kosten voor dit product?

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020 t/m VJN

Begroting 2020 t/m NJN

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten

6.179

3.456

3.456

931

736

0

0

Totaal

6.179

3.456

3.456

931

736

0

0

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 14:24:52 met de export van 11/19/2020 14:13:06