Programma Zuid-Hollands Groen 2021 - 2035
portal

Beleidsprestatie 5-1-1 Natuur

Product 5-1-1-13 Agrarisch natuurbeheer

Product 5-1-1-13 Agrarisch natuurbeheer

Omschrijving

Naast het in stand houden en versterken van biodiversiteit binnen het NNN wordt ook nagestreefd om bepaalde natuurwaarden buiten het NNN te behouden en te versterken. Agrariërs kunnen beheer dat hierop gericht is gesubsidieerd krijgen. Het agrarisch natuurbeheer richt zich in Zuid-Holland in eerste instantie op weide-boerenlandvogels met het accent op weidevogels. Voor het behoud van de weide-boerenlandvogels is het belangrijk dat bescherming zich richt op grote aaneengesloten gebieden en dat agrariërs, natuurbeheerders en vrijwilligers optimaal met elkaar samenwerken. 
In tweede instantie wordt ingezet op akkerranden, natte dooradering, landschapselementen en water. 

Voorheen werd beheersubsidie rechtstreeks aan de agrariër uitbetaald. Per 2016 is dit veranderd en is er een nieuw stelsel ingezet. De kern van het vernieuwde stelsel is dat de provincie de doelen vaststelt die het agrarisch 
natuur- en landschapsbeheer moeten dienen en dat streekgebonden agrarische collectieven hier invulling aan geven op basis van hun kennis en betrokkenheid en in afstemming met andere natuurbeheerders. De collectieven maken vervolgens zelf beheerafspraken met agrariërs.  

Per 2019 maakt het gebied Vijfheerenlanden geen deel meer uit van de provincie Zuid-Holland. De subsidiëring van het agrarisch natuurbeheer in de Vijfheerenlanden is daarmee overgegaan naar de provincie Utrecht. Dit betreft een bedrag van bijna € 0,8mln per jaar. Dit is terug te zien in de begroting.

Wat mag dit kosten voor dit product?

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020 t/m VJN

Begroting 2020 t/m NJN

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten

6.735

5.891

6.352

5.781

6.329

2.560

2.560

Baten

4.534

3.486

3.749

3.436

3.859

0

0

Totaal

2.201

2.404

2.603

2.344

2.470

2.560

2.560

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 14:24:52 met de export van 11/19/2020 14:13:06