Programma Zuid-Hollands Groen 2021 - 2035
portal

Beleidsprestatie 5-1-1 Natuur

Product 5-1-1-6 NNN: Grond Voor Grond

Product 5-1-1-6 NNN: Grond Voor Grond

Omschrijving

Met de decentralisatie van het natuurbeleid heeft de provincie in 2014 de beschikking gekregen over de voormalige grondvoorraad van Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) in Zuid-Holland. De opbrengst uit verkoop en pacht van deze gronden (Grond voor Grond; GvG) vormt een substantieel deel van de dekking van de ontwikkelopgave voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Daarnaast is er een bijdrage van het Rijk. Voor de provincie geldt een inspanningsverplichting om de NNN te realiseren en de biodiversiteit te verhogen. De provincie moet ten allen tijde kunnen aantonen dat de gelden uit GvG aan de natuurdoelen zijn besteed en niet aan andere doeleinden. Als dat niet kan, dan loopt de provincie het risico dat een eventuele Europese boete die aan het Rijk wordt opgelegd aan de provincie wordt doorgeschoven.  

De verkoopopdracht GvG met bijbehorende opbrengsten en risico’s wordt door de afdeling Ontwikkeling en Grondzaken uitgevoerd. Dit betreft gronden gelegen buiten de beleidsopgaven (natuur, recreatie), overwegend gelegen in blijvend agrarisch gebied. De oppervlakte is nauwkeurig bepaald evenals de potentiële opbrengst. Er wordt een risico-afslag gehanteerd en de proceskosten worden in mindering gebracht op de opbrengst. De voortgang wordt jaarlijks gerapporteerd in de paragraaf Grondbeleid in de begroting en jaarstukken.

Financiële programmering 2021 – 2024

In de tabel met begrotingscijfers staan onder de baten de bruto-opbrengsten van de opbrengst uit verkoop aangevuld met de opbrengst uit pacht. Voor de periode 2021-2024 bedraagt dit in totaal circa € 25 mln. Onder lasten staan de proceskosten (circa € 1,2 mln) verbonden aan de verkoop en de beheerkosten (circa € 1 mln) van de groene gronden. Daarnaast omvatten de lasten ook de kosten verbonden aan het afboeken van de balanswaarde van verkochte GvG-gronden (circa € 7 mln). In de loop der tijd nemen deze kosten gradueel af. 
De netto-opbrengst bedraagt dus circa € 16 mln.

Wat mag dit kosten voor dit product?

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020 t/m VJN

Begroting 2020 t/m NJN

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten

5.849

3.966

3.566

4.466

2.216

1.916

2.116

Baten

9.544

4.750

5.750

11.450

5.700

4.500

4.400

Totaal

-3.695

-784

-2.184

-6.984

-3.484

-2.584

-2.284

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 14:24:52 met de export van 11/19/2020 14:13:06