Programma Zuid-Hollands Groen 2021 - 2035
portal

Beleidsprestatie 5-1-1 Natuur

Product 5-1-1-5 NNN: Ecologische verbindingszones

Product 5-1-1-5 NNN: Ecologische verbindingszones

Omschrijving

Via ecologische verbindingen worden natuurgebieden met elkaar verbonden. Het zijn dan ook cruciale schakels in het robuuste natuurnetwerk. In de in 2017 door GS vastgestelde ‘(Herziene) Nota Ecologische Verbindingen in de provincie Zuid-Holland’ zijn alle verbindingen beschreven.

De nog te realiseren ecologische verbindingen zijn in prioriteiten onderverdeeld:

  • Prioriteit 1: Ecologische verbindingen die substantieel bijdragen aan het realiseren van de internationale natuur- en waterdoelen.
  • Prioriteit 2: Ecologische verbindingen die van groot belang zijn voor de biodiversiteit in Zuid-Holland en tevens sterk bijdragen aan andere doelen zoals water, recreatie of landschap.
  • Prioriteit 3: Ecologische verbindingen die van minder belang zijn voor de biodiversiteit in Zuid-Holland,

maar vooral bijdragen aan andere doelen zoals water, recreatie of groene geleding.

Omdat de realisatie van de ecologische verbindingen tot nu toe achter gebleven is op de programmering is in 2018 besloten tot een hogere subsidie voor ecologische verbindingen in prioriteit 1 (van 50 naar 85%) en in prioriteit 2 (van 50 naar 70%). Tevens zal de provincie waar nodig actief inzetten op de gebiedsprocessen en in het uiterste geval zelf een trekkersrol op zich nemen voor de realisatie van ecologische verbindingen. De uitvoeringsperiode voor de ecologische verbindingen wordt (conform de uitvoeringsperiode voor het NNN) verlengd, tot en met 2027. De provincie stelt voorshands geen subsidie beschikbaar voor de ecologische verbindingen in prioriteit 3.

Financiële programmering 2021 – 2024

De financiële raming volgt de programmering van de te realiseren kilometers ecologische verbinding. Er wordt uitgegaan van de door de provincie te betalen subsidie. 

Wat mag dit kosten voor dit product?

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020 t/m VJN

Begroting 2020 t/m NJN

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten

467

1.446

1.446

2.745

2.741

3.870

3.525

Totaal

467

1.446

1.446

2.745

2.741

3.870

3.525

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 14:24:52 met de export van 11/19/2020 14:13:06