Programma Zuid-Hollands Groen 2021 - 2035
portal

Beleidsprestatie 7-2-1 Recreatie, Sport, kennisontwikkeling en Innovatie

Product 7-2-1-3 Kennis, onderzoek, beleidsondersteuning en innovatie

Product 7-2-1-3 Kennis, onderzoek, beleidsondersteuning en innovatie

Omschrijving

Door middel van onderzoek vergaren we meer kennis over de behoeften van Zuid-Hollanders op het gebied van sport en recreatie, zodat een meer gerichte beleidsinzet mogelijk is. De geraamde kosten binnen dit product hebben betrekking op bijvoorbeeld de inhuur van (externe) expertise, procesbegeleiding, onderzoek en beleidsverkenningen en het secretariaat voor de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) Zuid-Holland. Daarnaast bieden we mogelijkheden voor innovatieve projecten om Zuid-Holland beweegvriendelijker te maken en mensen te stimuleren tot sport en bewegen.

De provincie zet de bijdrage voort aan landelijke routebureaus voor fietsen en wandelen, omdat Zuid-Holland onderdeel is van het landelijk routenetwerk. Hiermee vergaren wij ook kennis en dragen wij bij aan de doorontwikkeling van de landelijke routenetwerken.

Wat mag dit kosten voor dit product?

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2019

Begroting 2020 t/m VJN

Begroting 2020 t/m NJN

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten

57

159

1.924

1.797

1.430

1.632

1.632

Baten

0

5

5

5

5

5

5

Totaal

57

154

1.919

1.793

1.426

1.627

1.627

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 14:24:52 met de export van 11/19/2020 14:13:06