Programma Zuid-Hollands Groen 2021 - 2035
portal

Kaders

Financieel kader

Incidentele groene intensiveringen

Uitvoeringsprogramma 100
In het uitvoeringsprogramma Groen voor is voor 2011-2015 € 100 mln toegezegd (UPG 100). Het laatste restant van deze middelen is in 2019 gerealiseerd.

Uitvoeringsprogramma 40
In het Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 hebben GS een impuls van € 40 mln voor het groene domein beschikbaar gesteld (UPG40). Deze is als volgt opgebouwd:

  • Landschapstafels € 20 mln
  • Landbouw € 15 mln
  • Groenparticipatie € 5 mln

De uitvoering van deze plannen heeft een doorloop na 2020 in de financiële producten. Dit is zichtbaar in de uitputting van de reserve UPG 40 en realisatie van incidentele budgetten.

Elke dag beter. Zuid-Holland. Coalitieakkoord 2019-2023
In het Coalitieakkoord 'elke dag beter. Zuid-Holland.' zijn voor de periode 2019 - 2023 nieuwe ambities benoemd. Groene ambities zijn in het akkoord beschreven in de hoofdstukken:

  • Schone energie voor iedereen
  • Een concurrerend Zuid-Holland
  • Versterken natuur in Zuid-Holland
  • Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
  • Gezond en veilig Zuid-Holland

Voor Ambitie 5 (Versterken natuur) is € 5 mln incidenteel toegevoegd en voor het Beleidsdoel 7-2 (Recreatie en Sport) is € 2 mln toegevoegd. Dit is in de P&C verwerkt bij de 1e Begrotingswijziging 2020, vastgesteld in maart 2020.

Uit een eerste analyse voor de 1e begrotingswijziging is gebleken dat er voor het afgesproken beleid mogelijk onvoldoende balans is tussen de structurele en incidentele budgetten. Daarom gaat Gedeputeerde Staten het komende jaar een verdiepingsslag maken ten behoeve van deze vraagstukken. Worden de wettelijke taken voldoende structureel gedekt en kunnen we indexeringen voldoende opvangen? In afwachting van dit inzicht is bij de 1e begrotingswijziging tijdelijk € 11,7 mln aan middelen ingezet vanuit het begrotingssaldo voor versterken natuur. Gedurende deze collegeperiode zal dit bedrag begrotingsbreed terug moeten vloeien naar het begrotingssaldo.

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 14:24:52 met de export van 11/19/2020 14:13:06