Programma Zuid-Hollands Groen 2021 - 2035
portal

Kaders

Financieel kader

Inleiding

De volgende bronnen kunnen middelen leveren voor de financiering van de Groene beleidsdoelen:
Provinciale middelen (rijksmiddelen (provinciefonds, decentralisatie-uitkeringen, doeluitkeringen). Onder te verdelen in:

  • structurele begrotingsmiddelen
  • incidentele begrotingsmiddelen
    • bijdragen uit provinciale reserves w.o. middelen uit Hoofdlijnenakkoord 2011-2015, 2015-2019
    • middelen van derden ( w.o. EU, waterschappen, gebiedspartijen)
    • toegevoegde exploitatiemiddelen uit de begrotingswijziging 2020

Voor sommige bronnen gelden specifieke voorwaarden bij de besteding. Denk hierbij aan de middelen uit Europa voor POP3 en de middelen van het Rijk. Deze komen tot uiting in de toelichtingen van de producten.

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 14:24:52 met de export van 11/19/2020 14:13:06