Programma Zuid-Hollands Groen 2021 - 2035
portal

Kaders

Financieel kader

Groene reserves

In de groene reserves is budget ondergebracht waarvan het realiseren van het uitvoeringsresultaat is uitgesteld. Het is te vergelijken met een tijdelijke tussenrekening waar het budget is ondergebracht tot het resultaat is bereikt waartoe het budget beschikbaar is gesteld. Het betekent dat het budget in de groene reserve is toegedeeld en niet vrij inzetbaar is.

In de afgelopen jaren is het volgende onderscheid naar doelen in de groene reserves gemaakt:

  • Groene ambities
  • Beheerplannen Natura 2000 en PAS
  • Vlietland
  • Decentralisatieakkoord natuur
  • Reserve Natuurcompensatie
  • Reserve UPG40 in Hoofdlijnenakkoord 2016 – 2019
  • Reserve Ontwikkelopgave natuur
  • IODS
  • Reserve Natuur Netwerk Nederland

Bij Kadernota 2018 is een nieuwe reserve Natuur Netwerk Nederland ingesteld. In het PZG en Begroting 2019 is deze gevuld met de benodigde middelen voor de realisatie van het NNN programma. Bij instelling van de reserve NNN vond de voeding plaats vanuit de reserve Groene Ambities en Decentralisatieakkoord Natuur. In de reserve NNN zijn alleen middelen opgenomen die geraamd zijn voor de uitvoering van het programma NNN en de motie Winst voor Weidevogels (€ 10 mln). De reserve Decentralisatieakkoord is per 2019 opgeheven en het saldo is overgeheveld naar de reserve NNN.
De realisatie van het programma NNN wordt bekostigd uit de reserves NNN en Ontwikkelopgave Natuur en daarnaast uit de verkoop- en pachtopbrengsten Grond voor Grond.

Ter behoeve van de Begroting 2021 is onderzocht of kleinere reserves kunnen afgesloten, hierbij zullen in 2021 ook een aantal van de bovenstaande reserves worden opgeheven. De dekking van het beleid wordt in de exploitatie of in een andere reserve behouden.

Overzicht reserves

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per
31-12-2019

Saldo per 31-12-2020

Toevoegingen 2021

Onttrekkingen 2021

Saldo per
31-12-2021

Saldo per
31-12-2022

Saldo per
31-12-2023

Saldo per 31-12-2024

Beheerplannen Natura 2000 en PAS

11.772

10.528

0

985

9.543

7.800

5.946

3.786

Decentralisatieakkoord natuur

920

722

0

722

0

0

0

0

Groene ambities

20.407

28.906

5.750

16.430

18.226

18.069

14.957

14.379

IODS

4.702

4.094

0

0

4.094

1.094

1.094

1.094

Natuurcompensatie

296

259

0

259

0

0

0

0

NatuurNetwerk Nederland

92.024

89.067

1.367

32.938

57.496

43.767

33.399

27.667

Reserve Ontwikkelopgave natuur

72.933

64.093

9.200

20.197

53.096

44.983

38.727

32.609

Reserve UPG 40

10.200

4.543

0

3.351

1.192

535

335

235

Vlietland

189

50

0

50

0

0

0

0

Totaal

213.443

202.264

16.317

74.934

143.647

116.248

94.457

79.770

De gepresenteerde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves hebben geen directe betrekking op het aanpassen van het beleid, maar vloeien voort uit de eerder toegekende middelen voor gemaakte afspraken, waaronder bijvoorbeeld de verschuivingen binnen het totale NNN-budget. Het specifieke beleid wat hieruit zal worden gedekt is toegelicht in de afzonderlijke producten verderop in het PZG.

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per 31-12-2019 obv jaarrekening

Saldo per 31-12-2020

Saldo per 31-12-2021

Saldo per 31-12-2022

Saldo per 31-12-2023

Saldo per 31-12-2024

Saldo per 31-12-2025

Saldo per 31-12-2026

Saldo per 31-12-2027

Saldo per 31-12-2028

Saldo per 31-12-2029

Saldo per 31-12-2030

Saldo per 31-12-2031

Saldo per 31-12-2032

Saldo per 31-12-2033

Saldo per 31-12-2034

Saldo per 31-12-2035

Beheerplannen Natura 2000 en PAS

11.772

10.528

9.543

7.800

5.946

3.786

2.350

2.350

2.350

2.350

2.350

2.350

2.350

2.350

2.350

2.350

2.350

Decentralisatieakkoord natuur

920

722

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Groene ambities

20.407

28.906

18.226

18.069

14.957

14.379

13.806

13.223

12.633

16.439

20.241

24.042

27.832

31.620

35.405

39.190

42.975

IODS

4.702

4.094

4.094

1.094

1.094

1.094

1.094

1.094

1.094

1.094

1.094

1.094

1.094

1.094

1.094

1.094

1.094

Natuurcompensatie

296

259

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NatuurNetwerk Nederland

92.024

89.067

57.496

43.767

33.399

27.667

20.796

16.146

10.701

10.701

10.701

10.701

10.701

10.701

10.701

10.701

10.701

Reserve Ontwikkelopgave natuur

72.933

64.093

53.096

44.983

38.727

32.609

27.351

23.922

22.566

22.566

22.566

22.566

22.566

22.566

22.566

22.566

22.566

Reserve UPG 40

10.200

4.543

1.192

535

335

235

235

235

235

235

235

235

235

235

235

235

235

Vlietland

189

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

213.443

202.264

143.647

116.248

94.457

79.770

65.632

56.970

49.580

53.386

57.188

60.988

64.779

68.566

72.352

76.137

79.922

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2020 14:24:52 met de export van 11/19/2020 14:13:06